• Hil Hil

  Hil

  Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň.
 • Gymmatlyk Gymmatlyk

  Gymmatlyk

  Çig mal we zähmetiň gaty berk gözegçiligi bilen, bahada uly artykmaçlygymyz bar.
 • Öndüriji Öndüriji

  Öndüriji

  Howpsuz önümleriň hünärmen öndürijisi 20 ýyla golaý, we wagtynda eltilmegini kepillendirýär.

Bettersafe (Ningbo) Sanly tehnologiýa çäklendirilen

Müşderilerimizden (uly daşary ýurt satyjysy we meşhur marka müşderileri) we Amazonda gowy abraý gazanýarys.
Köpräk oka

BIZDÜNWW

“Bettersafe” (Ningbo) Digital Technology Limited, Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän professional howpsuz öndüriji.20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, dürli ulanyjylar we dürli howpsuzlyk çözgütleri bilen tanyşmak üçin baý seýfleri, öý seýflerini, sanly seýfleri, motorly seýfleri, elektron seýfleri, ofis seýflerini, barmak yzlary seýflerini, mehaniki seýfleri ösdürdik.

 • Şahsy seýfler

  Şahsy seýfler

  Şahsy seýfler öýüňize, myhmanhanalaryňyza, ofisleriňize, restoranlaryňyza ýa-da banklaryňyza degişlidir.Ulanmak üçin uly ýer we siziň üçin iň amatly baha.Birnäçe sebäplere görä birinji orny eýeledi: Güýçli, ýönekeý we ep-esli mukdarda.Pesonal seýflere elektron seýfler, mehaniki seýfler, barmak yzlary seýfleri girýär.Şahsy seýfler aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylyp bilner.
 • Myhmanhana seýfleri

  Myhmanhana seýfleri

  Myhmanhana seýfleri esasan myhmanhana, öý, ofis, bank, hökümet we ş.m. ulanylýar. Myhmanhananyň seýfleri tertipsiz ýerleşdirilmezlik üçin noutbuk, şaý-sepler, şahadatnama, gadymy zatlar, nagt we ş.m. ýaly has gymmatly zatlary ýerleşdirmek üçin ulanylýar. tap.Markaňyzy tanatmak we wepaly müşderileri saklamak üçin ähli myhmanhanalara we kärhanalara ýöriteleşdirilen çözgütleri hödürleýäris.
 • Ojakdan goraýan seýfler

  Ojakdan goraýan seýfler

  Ojakdan goraýan seýfler, aşa yssyda ýangyn sebäpli resminamalaryň we gymmat bahaly zatlaryň ýitmeginiň öňüni alýan ýörite seýfdir.Ojakdan goraýan seýfler, islendik gymmatly zady saklamagyň iň amatly usulydyr we heläkçilik ýüze çykan halatynda önümleriňizi ýitgilerden gorap biler.Ojakdan goraýan seýf ulanyp, möhüm resminamalary we gymmat bahaly zatlary ynam bilen saklap bilersiňiz, sebäbi ýokary howpsuzlyk üpjün edýär.
 • Safaraglar

  Safaraglar

  Saf seýfleri tüpeňleri, tüpeňleri we pistoletleri gorap biler.Safarag seýfleri gaty polat we güýç we ýarag howpsuzlygy üçin çydamly gapy bilen gurlupdyr;ygtybarly ýokary güýçli gulplama mehanizmi we el gurallary bilen açmak mümkin däl diýen takyk armatura.
 • Pul gutusy

  Pul gutusy

  Güýçli metal materiallary sebäpli gündelik durmuşymyzda kassa gutusy döwülmez.Nirede bolsaňyzam, meselem, ofis, mekdep, zawod, supermarket we başga bir ýerde, kassa gutusy hakykatdanam durmuşyňyza täze durmuş alyp biler.
 • Açar guty

  Açar guty

  Açar gutusy açary tertiplemek aňsat.Düwmeler düwmesini ýa-da kombinasiýa kody bilen üpjün edýäris.10-dan 300-e çenli açar üçin dürli açar eýeleri bar, Müşderiler üçin bir gezeklik satyn almak üçin esasy belligi hem berip bileris.
 • Kitap seýfleri

  Kitap seýfleri

  Kitap seýfleri kitap tekjesinde ownuk gymmatlyklary gizlemek üçin ajaýyp kitaba meňzeýär.Nagt pullary, kredit kartoçkalaryny, möhüm resminamalary, şaý-sepleri we syýahat etmek ýa-da öýde has amatly ýer.
 • Howpsuzlyk gulplary

  Howpsuzlyk gulplary

  Panel, PCB, solenoid, düwme, batareýa gutusy, gulplama ulgamy we ş.m. ýaly seýf esbaplaryny üpjün edip bileris.Satuwdan soň hyzmatymyz we beýleki ýurtlardaky daşary ýurt seýflerini öndürijiler üçin üpjün etmek gowy.
Hemmesini gormek
 • .YllarTejribe .YllarTejribe

  20

  .Yllar
  Tejribe
 • kompýuterleraýlyk eksport kompýuterleraýlyk eksport

  50000+

  kompýuterler
  aýlyk eksport
 • Countriesurtlareksport etdik Countriesurtlareksport etdik

  100+

  Countriesurtlar
  eksport etdik
 • goldawODM & OEM goldawODM & OEM

  100%

  goldaw
  ODM & OEM

NämeBiz edýäris

Bettersafe (Ningbo) Digital Technology Limited professional seýfdir
öndüriji

NOWDIP IŞLE. .RIS

 • 1

  Howpsuzlyk

 • 2

  Önümçilik

 • 3

  Gowy
  Hyzmat

Sitata

Gözlegiň netijesine görä, dürli bazarlara satmakda uly tejribe we tejribe bilen, hünär sitatasyny berip bileris.

Seýfleriň spesifikasiýasy baradaky maglumatlar bilen jikme-jik gözlegleri ýerine ýetirmek üçin dürli MOQ bilen sitata hödürleýäris.Gözleg jikme-jik maglumat bolmasa gysga bolsa, müşderiniň satuw bazaryna we satuw kanalyna görä dogry önümleri teklip ederis.

Müşderi baha bermek üçin umumy çykdajy etmek islese we seýfleri gowy satyp, bazarynda girdeji gazanyp biljekdigini bilmek islese, zawoddan müşderiniň ammaryna umumy bahany berip bileris.

Mundan başga-da, biz onuň bazary barada gözleg geçireris we müşderi üçin esasy önümleri we täze önümleri goşmak bilen önüm teklibini ederis.

Sargyt

Sitata barada ylalaşykdan soň PI hakda jikme-jiklikler barada gürleşeris we PI gol çekeris

1. Müşderiniň maglumatlary

2. Töleg möhleti: esasan T / T, L / C.

3. Iberiş möhleti: esasan FOB, EXW, CFR, CIF, DDP, DDU

4. Portükleme porty: Ningbo, Hytaý.Zawodymyz Ningbo şäherinde we gurşun wagtynyň uly artykmaçlygy bolan Ningbo portuna ýakyn ýerde ýerleşýär.

5.Göçürmek porty

6.Gargo taýýar senesi / Eltip beriş wagty / Gurluş wagty: tertibe bagly.

7. Önümiň jikme-jiklikleri: 1) Ölçegi;2) reňk;3) galyňlyk;4) Agram;5) paket;6) wezipeler;7) Aksesuar.

Önümçilik

Goýum: Müşderiden goýum alanymyzdan soň, çig mallary tertipläp, önümçilige başlaýarys.

Çeper eserler: gollanma, karton, logotip dizaýny, bellik we ş.m. doly çeper eserler Müşderi bu sungat eserleri barada öz pikirini aýdyp biler, biz müşderiler üçin dizaýn edip bileris we tassyklamak üçin müşderä iberip bileris.Arthli çeper eserleri tassyklanymyzda, bu sungat eserlerini öndüreris.

Önümçilik: zawod sargyt boýunça öndürip başlaýar.1) Lazer urmagy;2) kesmek;3) egilmek;4) kebşirlemek;5) ýuwmak;6) döwmek;7) Poroşok örtük;8) ýygnamak;9) gaplamak.Barlag: önümçilik wagtynda 3 sany gözden geçiriş, gelýän gözleg, amal barlagy, soňky gözleg ederis.Müşderä gözleg hasabatyny iberiň.Köp mukdarda gaplamazdan ozal önümleri birin-birin barlaýarys.

Ibermek

Iberiş: Müşderiden ýük goýberilendigi barada tassyknama alanymyzdan soň, iberip bileris.Ilki bilen iberijiniň maglumatlary gerek, tarapa habar bermeli, portdan boşatma porty we ýük ekspeditory müşderiden, soň bolsa müşderiniň ýük ekspeditoryna bron etmeli.Ekspeditordan iberiş tassyklamasyny alanymyzda, zawodda ýük konteýnerini ýerleşdireris.

Gämiler ugradylandan soň B / L alarys, soňra bolsa resminama ibereris.tassyklamak üçin müşderä.

Balans: müşderiden balans alandan soň, B / L teleks goýberilmegini tertipläň ýa-da asyl resminamany iberiň.Müşderä.

Müşderi ýük alýar, biz müşderiniň seslenmelerine garaşýarys.Goüklerimiziň hemmesiniň müşderilerimizden gowy seslenmeleri bar.

Yzarla

Müşderi ýük alyp, bazarynda satandan soň, ýakyndan yzarlamalydyrys:

1. Önümiň hili / Gaplamagyň hili

2.Eger gowy satýan bolsa

3.Eger gowulaşmak gerek bolsa

4. Täze önümleri teklip ediň

 • Sitata Sitata

  Sitata

 • Sargyt Sargyt

  Sargyt

 • Önümçilik Önümçilik

  Önümçilik

 • Ibermek Ibermek

  Ibermek

 • Yzarla Yzarla

  Yzarla