Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, seljeriş / laýyklyk şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Seýfler üçin kepillik näme?

Bu, adatça sanly bölekler üçin bir ýyllyk kepilligimize baglydyr.

Batareýa ulanylanda seýfi nädip açmaly?

Seýfiň içine girýän açmak üçin gyssagly açary (açar düwmesini) ulanyň.
Seýf daşarky güýje birigip bilýän bolsa, güýji üpjün etmek üçin daşarky batareýa gutusyny batareýalar bilen ulanyň we seýf açmak üçin sanly kody ulanyň.

Kody ýatdan çykaranyňyzda seýfi nädip açmaly?

Seýfiň içine girýän açmak üçin gyssagly açary (açar düwmesini) ulanyň.

Seýfde näme bar?

gurnama boltlar, kremniy jel (opsiýalar), düwmeler, gollanma, batareýa (opsiýalar)

Gaplamak usuly

Ippingük daşama bellikleri bolan ak guty, iberiş bellikleri bolan goňur karton bar.Her element üçin mukdar 500pc-den köp bolsa, müşderiniň dizaýny bilen reňk gutusy kabul ederliklidir.
Onlaýn satyjy üçin, eltip beriş wagtynda zeper ýetmezligi üçin poçta bukjamyz hem bar.

Myhmanhana seýfleri üçin kepillik näme?

Bu, adatça sanly bölekler üçin bir ýyllyk kepilligimize baglydyr.

Batareýa ulanylanda myhmanhanany nädip açmaly?

Açmak üçin gyssagly açary ulanyň, şonuň üçin açarlary seýfde saklamaň.
Seýf daşarky güýje birigip bilýän bolsa, güýji üpjün etmek üçin daşarky batareýa gutusyny batareýalar bilen ulanyň we seýf açmak üçin sanly kody ulanyň.
Seýfi açmak üçin CEU ulanyň.

Kody ýatdan çykaranyňyzda myhmanhanany nädip açmaly?

Açmak üçin gyssagly açary ulanyň, şonuň üçin açarlary seýfde saklamaň.
Seýfi açmak üçin CEU ulanyň.

Myhmanhananyň howpsuzlygy üçin goşmaça konfigurasiýa näme?

Noutbuk zarýad beriji rozetka

Daşary ýurt bazaryndaky seýfleriň ululygy nämeden ybarat?

-H170xW230xD170mm
-H200xW310xD200mm
-H250xW350xD250mm
-H300xW380xD300mm
-H500xW350xD310mm

Önümçilik möhletiňiz näme?

Adatça 30 gün, sargytlara baglydyr (elementleriň görnüşleri, önümleriň mukdary, çeper eserleriň dowamlylygy).

Metal seýfler üçin haýsy galyňlyk bar?

Gapynyň galyňlygy: 3mm, 4mm, 5mm
Bedeniň galyňlygy: 1mm, 1,2mm, 1,5mm, 2mm

Içinde haýsy ululykda tekje bolar?

Boýy> = 25 sm bolanda, adatça içerde tekjäni goýýarys.

Tölegiň şerti

Adatça T / T.

HS Howpsuzlyk kodyBatareýa ulanylanda seýfi nädip açmaly?

Seýfiň içine girýän açmak üçin gyssagly açary (açar düwmesini) ulanyň.
Seýf daşarky güýje birigip bilýän bolsa, güýji üpjün etmek üçin daşarky batareýa gutusyny batareýalar bilen ulanyň we seýf açmak üçin sanly kody ulanyň.

Kody ýatdan çykaranyňyzda seýfi nädip açmaly?

Seýfiň içine girýän açmak üçin gyssagly açary (açar düwmesini) ulanyň.

Seýfde näme bar?

gurnama boltlar, kremniy jel (opsiýalar), düwmeler, gollanma, batareýa (opsiýalar)

Seýfi nädip açmaly?

-Metod1: Seýfi açmak üçin gyssagly açary ulanyň
-Metod2: Batareýalar açyk bolsa seýf açmak üçin sanly kody ulanyp bilersiňiz.

HS Howpsuzlyk kody.

8303000000

Port ýüklenýär

Biziň ýükleýän portumyz Hytaýyň Ningbo.
Zawodymyz öz wagtynda eltip bermekde we eltip bermekde uly artykmaçlyga eýe bolan ýükleme portuna ýakyn.

Customörite sargytlary kabul edýärsiňizmi?

Hawa, ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris, ikimizem OEM we ODM edýäris.

Seýfiň hyzmaty

Howpsuz ýer gabalansoň, himiki erginler bilen çalnyp bolmaýar, ulanyp boljak arassa gap-gaç ýuwmak üçin birnäçe arassalaýjy degýär. Uzaldylan bolt we çekiş rolikini biraz çalgy ýagy bilen çalyp bolýar.Düwmeleriň gulp ýadrosyna azajyk galam tozy sanjym edilip bilner, bu açary wilkany aýryp, aýlap we has aňsat öwrüp biler.

Bu barmak yzyny nädip açmaly?

-Metod1: Seýfi açmak üçin gyssagly açary ulanyň
-Metod2: Batareýalar açyk bolsa seýf açmak üçin sanly kody ulanyp bilersiňiz.
-Metod2: Batareýalar açyk bolsa seýf açmak üçin barmak yzyny ulanyp biler.

HS Howpsuzlyk kody

-8303000000

Port ýüklenýär

Biziň ýükleýän portumyz Hytaýyň Ningbo.
Zawodymyz öz wagtynda eltip bermekde we eltip bermekde uly artykmaçlyga eýe bolan ýükleme portuna ýakyn.

Customörite sargytlary kabul edýärsiňizmi?

Hawa, ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris, ikimizem OEM we ODM edýäris.

Seýfler üçin kepillik näme?

Bu, adatça sanly bölekler üçin bir ýyllyk kepilligimize baglydyr.

Daşary ýurt bazaryndaky seýfleriň ululygy nämeden ybarat?

-H170xW230xD170mm
-H200xW310xD200mm
-H250xW350xD250mm
-H300xW380xD300mm
-H500xW350xD310mm

Önümçilik möhletiňiz näme?

Adatça 30 gün, sargytlara baglydyr (elementleriň görnüşleri, önümleriň mukdary, çeper eserleriň dowamlylygy).

Metal seýfler üçin haýsy galyňlyk bar?

-Gapyň galyňlygy: 3mm, 4mm, 5mm
-Golyň galyňlygy: 1mm, 1,2mm, 1,5mm, 2mm

Içinde haýsy ululykda tekje bolar?

Boýy> = 25 sm bolanda, adatça içerde tekjäni goýýarys.

Aýment şertleri

Adatça T / T.

Zawod nirede?

Zawodymyz Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde, Şanhaýdan awtoulag bilen 2 sagat, Guanç Guangzhououdan 2 sagat howa ýoly bilen ýerleşýär.
Zawodymyz Ningbo portuna ýapyk, şonuň üçin iberiş senesine gowy gözegçilik edip bileris we wagtynda eltip bermegi kepillendireris.
Ningbo ýüklemek porty Hytaýda örän uly we meşhur port, şonuň üçin Ningbo eksport edýän şäherdir.

Seýfleri diwara ýa-da pola nädip düzetmeli?

Howpsuzlygy hereket etmek aňsat bolmadyk ýerde düzediň.
Giňeltmek boltlary (ýa-da gysgyç nurbatlary) üçin deşik burawlaň.
Giňeltmek boltlaryny aýyrmak üçin sagat tersine öwüriň.
Gabyny diwara berkitmek üçin giňeltmek boltlaryny (ýa-da gysgyç nurbatlary) ulanyň.
Seýfleriň gerek ýerinde ýerleşdirilendigine göz ýetiriň we ähli nurbatlary berkidiň.

dwdd

Näçe wagtlap iş bilen meşgullandyňyz?

Biz 20 ýyldan gowrak hünärli ygtybarly öndüriji we seýfleri daşary ýurt bazaryna öndürýäris we eksport edýäris.Biz diňe bir aşa bazara däl, eýsem Hytaýdaky söwda kompaniýasyna hem seýfleri hödürleýäris.

Howpsuzlyk näçe?

Bahasy mukdaryna baglydyr.

Sizde nähili hil bar?

Önümçilik wagtynda 4 esse hil gözegçilik edýäris.

svxasa

MYOU HOWPSUZLAR öýlere, ofislere we myhmanhanalara howpsuzlyk çözgüdi berýär.

svxasa

Ippingükleme resminamasy

Adatça iberiş resminamalaryna CI (Söwda-faktura), PL (Gaplamak sanawy), B / L (Billükleme fakturasy) girýär.
Käbir müşderilere başga resminama gerek bolar.çykaryş portunyň gümrük zerurlyklaryna laýyklykda CO ýaly.

Seýfde haýsy aýratynlyk bar?

-Galyňlygy: gapynyň galyňlygy we bedeniniň galyňlygy
-Size: seýfleri nirede goýmalydygyna baglydyr
Agram
-Angyn geçirmeýän ýa-da ýok
- Howpsuzlyk derejesi

Sizde nähili seýfler bar?

- Ulanylyşyna görä, öýde ulanmak, ofisde ulanmak, myhmanhanada ulanmak, kwartirada ulanmak, awdan peýdalanmak, goýumlary ulanmak, maliýe taýdan ulanmak üçin seýflerimiz bar.
- Aýratynlyklara görä, sanly seýfler, mehaniki seýfler, ýangyna garşy seýfler, ýarag seýfleri we käbir funksional gutular bar.

Customörite sargytlary kabul edýärsiňizmi?

Hawa, ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris, ikimizem OEM we ODM edýäris.

Seýfiň hyzmaty

Howpsuz ýer gabalansoň, himiki erginler bilen çalnyp bolmaýar, ulanyp boljak arassa gap-gaç ýuwmak üçin birnäçe arassalaýjy degýär. Uzaldylan bolt we çekiş rolikini biraz çalgy ýagy bilen çalyp bolýar.Düwmeleriň gulp ýadrosyna azajyk galam tozy sanjym edilip bilner, bu açary wilkany aýryp, aýlap we has aňsat öwrüp biler.

Myhmanhana seýfleri üçin kepillik näme?

Bu, adatça sanly bölekler üçin bir ýyllyk kepilligimize baglydyr.

Batareýa ulanylanda myhmanhanany nädip açmaly?

Açmak üçin gyssagly açary ulanyň, şonuň üçin açarlary seýfde saklamaň.
Seýf daşarky güýje birigip bilýän bolsa, güýji üpjün etmek üçin daşarky batareýa gutusyny batareýalar bilen ulanyň we seýf açmak üçin sanly kody ulanyň.
Seýfi açmak üçin CEU ulanyň.

Kody ýatdan çykaranyňyzda myhmanhanany nädip açmaly?

Açmak üçin gyssagly açary ulanyň, şonuň üçin açarlary seýfde saklamaň.
Seýfi açmak üçin CEU ulanyň.

Myhmanhananyň howpsuzlygy üçin goşmaça konfigurasiýa näme?

Noutbuk zarýad beriji rozetka
ýagtylyk