Habarlar

 • Şahsy seýfleri nädip saýlamalydygynyň bäş nokady (öý seýfleri, myhmanhana seýfleri)

  Şahsy seýfleri nädip saýlamalydygynyň bäş nokady (öý seýfleri, myhmanhana seýfleri)

  Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we howpsuzlyk habardarlygy bilen seýfler we sosial isleg ýokarlandy we maşgala konfigurasiýa seýfleri güýçli güýje öwrüldi.CD maglumatlaryndan, gozgalmaýan emläk şahadatnamalaryndan, markalardan, kalligrafiýa we surat, gymmatly kagyzlar, bank depozit şahadatnamalary we ...
  Koprak oka
 • Hytaýda BETTERSAFE-den ýasalan öý seýfleri

  Hytaýda BETTERSAFE-den ýasalan öý seýfleri

  Gymmat bahaly zatlary we möhüm resminamalary ygtybarly saklamak üçin ulanylýan guty bolan BETTERSAFE tarapyndan öndürilen öý seýfleri.Adatça güýçli metaldan ýasalýar we ogurlygyň, ýangynyň we beýleki garaşylmadyk hadysalaryň öňüni almak üçin güýçli gorag ukybyna eýe.Ygtybarly goýum gutulary dürli-dürli bolýar ...
  Koprak oka
 • Barmak yzy seýfleri üçin umumy näsazlyklary düzetmek usullary

  Barmak yzy seýfleri üçin umumy näsazlyklary düzetmek usullary

  1-nji mesele: Ulanylanda hasaba alnan barmak yzlaryny geçmek kyn, bolup biljek sebäpler we ýok etmek usullary: 1. Barmak dogry basylsa we dogry ýerleşdirilse, dogry ýerleşdiriň.2, hasaba alnanda barmak yzlary ýygnalmaýar, gaýtadan ýygnaň we gaýtadan hasaba alyň.3, barmak t ...
  Koprak oka
 • Barmak yzynyň ygtybarly taraplary we kemçilikleri

  Barmak yzynyň ygtybarly taraplary we kemçilikleri

  Barmak yzy seýf, barmak yzyny tanamak tehnologiýasy bilen seýfi birleşdirýän we amatlylyk, durnuklylyk we özboluşlylyk aýratynlyklaryna eýe bolan adam bedeniniň barmak yzyny parol hökmünde ulanýan ýokary tehnologiýaly seýfdir, barmak yzynyň howpsuzlygynyň artykmaçlyklary: 1, howpsuzlyk: biologiki barmak ...
  Koprak oka
 • Zawod önümçiligimiziň seýf önümleri

  Zawod önümçiligimiziň seýf önümleri

  Şahsy seýfler: “Bettersafe” iň gowy saýlan hünärmen seýf zawody öndürijisidir. Şahsy seýf öýüňize, myhmanhanalaryňyza, ofisleriňize, restoranlaryňyza ýa-da banklaryňyza degişlidir. Ulanmak üçin giň ýer we siziň üçin iň arzan bahadyr. Birnäçe sebäplere görä birinji orunda durýar. : Güýçli, ýönekeý we ...
  Koprak oka
 • Biz hakda-Bettersafe (Ningbo) Sanly tehnologiýa

  Biz hakda-Bettersafe (Ningbo) Sanly tehnologiýa

  “Bettersafe” (Ningbo) Digital Technology Limited, Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän professional howpsuz öndüriji.25 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bilen, köp sanly seýf, öý seýfleri, sanly seýfler, motorly seýfler, elektron seýfler, ofis seýfleri, barmak yzy ...
  Koprak oka
 • Ogurlyga garşy seýfleriň howpsuzlyk derejeleri nähili?

  Ogurlyga garşy seýfleriň howpsuzlyk derejeleri nähili?

  Ogurlyga garşy seýfiň howpsuzlyk derejesi, esasan, ogurlyga garşy ukyplylygy, ogurlyga garşy ukyby diýilýär.Bellenen ýok ediş gurallarynyň hereketi bilen, ogurlyga garşy howpsuz gutyndaky iň gowşak baglanyşyk, adaty bolmadyk iş wagtynyň dowamlylygyna çydap biler ...
  Koprak oka
 • Ygtybarly depozit gutusy ýasamak prosesi - biz Hytaýda ygtybarly depozit gutusy öndürijileridiris

  Ygtybarly depozit gutusy ýasamak prosesi - biz Hytaýda ygtybarly depozit gutusy öndürijileridiris

  Ygtybarly goýum gutusy ýasamak prosesi, tikinçiniň dükanynda köýnek taýýarlamak prosesine gaty meňzeýär.Ilki bilen, ygtybarly depozit gutusyny ýasamak prosesine göz aýlalyň: Polat plastinkany kesmek -> Metaly emele getirmek–> Kebşirleýiş gaýtadan işlemek–> Surfa ...
  Koprak oka
 • Ygtybarly goýum gutusynyň satyn alyş endikleri

  Ygtybarly goýum gutusynyň satyn alyş endikleri

  Ilki bilen, 3C şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin, ygtybarly (kabinet) bilen ygtybarly depozit gutusyny (kabinet) we sement seýf gutusyny tapawutlandyrmalydyrys, döwlet 3C şahadatnamasynyň ygtybarly (kabinet) diýilmegini şertlendirýär, ýogsam ogurlyga garşy howpsuz guty (kabinet) diýilýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin resminamany ygtybarly saýlaýarys?

  Näme üçin resminamany ygtybarly saýlaýarys?

  Ofisde köplenç köp resminamalary çap edýäris, eger resminamalary dolandyrmasaňyz, ýitirim bolmagy ähtimal.Resminamanyň ygtybarly bolmagy ofisdäki kynçylyklary çözmek üçin oňat çözgütdir, edebi seýf, möhüm resminamalardan we gymmat bahaly zatlardan başga-da, şahsy zatlar, şahsy aýratynlyklar ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk gutusynyň umumy şowsuzlyklary

  Howpsuzlyk gutusynyň umumy şowsuzlyklary

  1. Paroly ýatdan çykarmak.Howpsuzlyk gutusyny ulananyňyzda, açary açmak üçin mehaniki açar bilen birleşdirilen Howpsuz goýum gutusynyň baş paroly arkaly paroly ýatdan çykaryp bilersiňiz we paroly özüňiz çözüp bilersiňiz.2. Zawod sazlamalaryny dikeldip bolmaz.Başararsyňyz ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk gutusy: insurancetiýaçlandyryşy abatlamagyň we bejermegiň usullary

  Howpsuzlyk gutusy: insurancetiýaçlandyryşy abatlamagyň we bejermegiň usullary

  1. Ulanylmaýan wagty batareýany aýyryň.Howpsuzlyk gutusy uzak wagtlap ulanylmasa, Howpsuz Howpsuzlyk gutusy adatça AA gidroksidi batareýalaryny ulanýar. Howpsuzlyk Depozit gutusynyň hyzmaty batareýadan çykarylmaly.Şowsuzlyga has ýykgyn edýän, dogry paroly ulanmak ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2