Senagat habarlary

 • Hytaýda BETTERSAFE-den ýasalan öý seýfleri

  Hytaýda BETTERSAFE-den ýasalan öý seýfleri

  Gymmat bahaly zatlary we möhüm resminamalary ygtybarly saklamak üçin ulanylýan guty bolan BETTERSAFE tarapyndan öndürilen öý seýfleri.Adatça güýçli metaldan ýasalýar we ogurlygyň, ýangynyň we beýleki garaşylmadyk hadysalaryň öňüni almak üçin güýçli gorag ukybyna eýe.Ygtybarly goýum gutulary dürli-dürli bolýar ...
  Koprak oka
 • Barmak yzy seýfleri üçin umumy näsazlyklary düzetmek usullary

  Barmak yzy seýfleri üçin umumy näsazlyklary düzetmek usullary

  1-nji mesele: Ulanylanda hasaba alnan barmak yzlaryny geçmek kyn, bolup biljek sebäpler we ýok etmek usullary: 1. Barmak dogry basylsa we dogry ýerleşdirilse, dogry ýerleşdiriň.2, hasaba alnanda barmak yzlary ýygnalmaýar, gaýtadan ýygnaň we gaýtadan hasaba alyň.3, barmak t ...
  Koprak oka
 • Barmak yzynyň ygtybarly taraplary we kemçilikleri

  Barmak yzynyň ygtybarly taraplary we kemçilikleri

  Barmak yzy seýf, barmak yzyny tanamak tehnologiýasy bilen seýfi birleşdirýän we amatlylyk, durnuklylyk we özboluşlylyk aýratynlyklaryna eýe bolan adam bedeniniň barmak yzyny parol hökmünde ulanýan ýokary tehnologiýaly seýfdir, barmak yzynyň howpsuzlygynyň artykmaçlyklary: 1, howpsuzlyk: biologiki barmak ...
  Koprak oka
 • Ogurlyga garşy seýfleriň howpsuzlyk derejeleri nähili?

  Ogurlyga garşy seýfleriň howpsuzlyk derejeleri nähili?

  Ogurlyga garşy seýfiň howpsuzlyk derejesi, esasan, ogurlyga garşy ukyplylygy, ogurlyga garşy ukyby diýilýär.Bellenen ýok ediş gurallarynyň hereketi bilen, ogurlyga garşy howpsuz gutyndaky iň gowşak baglanyşyk, adaty bolmadyk iş wagtynyň dowamlylygyna çydap biler ...
  Koprak oka
 • Ygtybarly depozit gutusy ýasamak prosesi - biz Hytaýda ygtybarly depozit gutusy öndürijileridiris

  Ygtybarly depozit gutusy ýasamak prosesi - biz Hytaýda ygtybarly depozit gutusy öndürijileridiris

  Ygtybarly goýum gutusy ýasamak prosesi, tikinçiniň dükanynda köýnek taýýarlamak prosesine gaty meňzeýär.Ilki bilen, ygtybarly depozit gutusyny ýasamak prosesine göz aýlalyň: Polat plastinkany kesmek -> Metaly emele getirmek–> Kebşirleýiş gaýtadan işlemek–> Surfa ...
  Koprak oka
 • Ygtybarly goýum gutusynyň satyn alyş endikleri

  Ygtybarly goýum gutusynyň satyn alyş endikleri

  Ilki bilen, 3C şahadatnamasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin, ygtybarly (kabinet) bilen ygtybarly depozit gutusyny (kabinet) we sement seýf gutusyny tapawutlandyrmalydyrys, döwlet 3C şahadatnamasynyň ygtybarly (kabinet) diýilmegini şertlendirýär, ýogsam ogurlyga garşy howpsuz guty (kabinet) diýilýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin resminamany ygtybarly saýlaýarys?

  Näme üçin resminamany ygtybarly saýlaýarys?

  Ofisde köplenç köp resminamalary çap edýäris, eger resminamalary dolandyrmasaňyz, ýitirim bolmagy ähtimal.Resminamanyň ygtybarly bolmagy ofisdäki kynçylyklary çözmek üçin oňat çözgütdir, edebi seýf, möhüm resminamalardan we gymmat bahaly zatlardan başga-da, şahsy zatlar, şahsy aýratynlyklar ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk gutusynyň umumy şowsuzlyklary

  Howpsuzlyk gutusynyň umumy şowsuzlyklary

  1. Paroly ýatdan çykarmak.Howpsuzlyk gutusyny ulananyňyzda, açary açmak üçin mehaniki açar bilen birleşdirilen Howpsuz goýum gutusynyň baş paroly arkaly paroly ýatdan çykaryp bilersiňiz we paroly özüňiz çözüp bilersiňiz.2. Zawod sazlamalaryny dikeldip bolmaz.Başararsyňyz ...
  Koprak oka
 • Howpsuzlyk gutusy: insurancetiýaçlandyryşy abatlamagyň we bejermegiň usullary

  Howpsuzlyk gutusy: insurancetiýaçlandyryşy abatlamagyň we bejermegiň usullary

  1. Ulanylmaýan wagty batareýany aýyryň.Howpsuzlyk gutusy uzak wagtlap ulanylmasa, Howpsuz Howpsuzlyk gutusy adatça AA gidroksidi batareýalaryny ulanýar. Howpsuzlyk Depozit gutusynyň hyzmaty batareýadan çykarylmaly.Şowsuzlyga has ýykgyn edýän, dogry paroly ulanmak ...
  Koprak oka
 • Şahsy seýfleriň açylmazlygynyň sebäpleriniň derňewi

  Şahsy seýfleriň açylmazlygynyň sebäpleriniň derňewi

  Şahsy seýfleri derňewi açyp bolmaýar: 1, parol nädogry ýa-da ýatdan çykarylýar, yzygiderli üç sany nädogry kod girizilmegi ogurlyga garşy duýduryş döredýär, klawiatura gulplanýar.Çözgüdi: Gulpdan soň belli bir wagtdan soň awtomatiki usulda açylar we täzeden işledip bilersiňiz (ýerli ýaly ...
  Koprak oka
 • Öý howpsuzlygy gutusynyň parolyny nädip täzeden düzmeli?

  Öý howpsuzlygy gutusynyň parolyny nädip täzeden düzmeli?

  Sanly ygtybarly depozit gutusy koduny nädip täzeden düzmeli?1. Öý howpsyz gutusynyň gapysyny açmak üçin esasy açary we gyssagly açary ulanyň, täzeden düzmek açary bar, ätiýaçlandyryş parolyny basyň başlangyç parolyňyza dikeldiler.2. Täze paroly giriziň, # düwmesini basyň.Mehaniki seýfini nädip açmaly?1. Ge ...
  Koprak oka
 • Paroly ýatdan çykaran bolsam, Howpsuzlyk gutusyny nädip açmaly?

  Paroly ýatdan çykaran bolsam, Howpsuzlyk gutusyny nädip açmaly?

  Ilki bilen gyssagly usul: 1, ilki bilen, gyssagly açary güýçli ulanyp bilersiňiz, sebäbi her Howpsuzlyk Howpsuzlyk gutusy satylanda gyssagly açar bilen üpjün ediler, ýagny paroly ýatdan çykaran ýagdaýynda edip bilersiňiz Howpsuzlyk gutusyny açmak üçin esasy açar bilen hyzmatdaşlyk ediň we ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2